Transparentnost

 

Na temelju Zakona o proračunu (N.N. 144/21) i Naputka o načinu javne objave informacija o trošenju sredstava (N.N. 59/2023), škola kao proračunski korisnik, dužna je javno objaviti informacije o trošenju sredstava.
  
NAPUTAK O JAVNOJ OBJAVI INFORMACIJE O TROŠENJU SREDSTAVA 


Primorsko-goranska županija kao naš osnivač, objavljuje na svojoj mrežnoj stranici sve isplate sredstava koje škola isplaćuje sa vlastitog žiro-računa.

POVEZNICA PGŽ-ISPLATE IZ PRORAČUNA OŠ OMIŠALJ
  
 
Škola objavljuje na svojoj mrežnoj stranici informacije o isplatama plaća i ostalih materijalnih prava, obračunatih u Centralnom obračunu plaća (COP), koje se isplaćuju iz Državnog proračuna.

 PRILOŽENI DOKUZMENTI: 

Javna objava informacija 2024.